Ettans Gummi
Öppettider
 • Måndag 07.30 - 16.30
 • Tisdag 07.30 - 16.30
 • Onsdag 07.30 - 16.30
 • Torsdag 07.30 - 16.30
 • Fredag 07.30 - 16.30
Öppettider kan variera vid olika högtider.
Kontakta oss
Ettans Gummi
Veberöd

Ettans Gummi

Veberöd 1281
247 96 Veberöd
Öppettider
 • Måndag 07.30 - 16.30
 • Tisdag 07.30 - 16.30
 • Onsdag 07.30 - 16.30
 • Torsdag 07.30 - 16.30
 • Fredag 07.30 - 16.30
Öppettider kan variera vid olika högtider.
Byt verkstad
Ettans Gummi

Ettans Gummi

Veberöd 1281
247 96 Veberöd
Öppettider
 • Måndag 07.30 - 16.30
 • Tisdag 07.30 - 16.30
 • Onsdag 07.30 - 16.30
 • Torsdag 07.30 - 16.30
 • Fredag 07.30 - 16.30
Öppettider kan variera vid olika högtider.
Byt verkstad

GDPR

Personuppgiftspolicy Denna personuppgiftspolicy reviderades [2018-05-29]. Ettans Gummi AB och dess koncernfo?retag (Däckpartner AB) a?tar oss att skydda och respektera din integritet vid utfo?randet av va?ra tja?nster, vid kontakt med dig och vid all behandling av dina personuppgifter som vi utfo?r. Ettans Gummi AB a?r personuppgiftsansvarig fo?r behandlingen av dina personuppgifter enligt vid var tid ga?llande lagstiftning. Ettans Gummi AB behandlar de personuppgifter som kra?vs fo?r fullgo?randet av va?rt a?tagande mot dig eller om du har la?mnat samtycke till behandlingen. Ettans Gummi AB kan a?ven beho?va behandla dina personuppgifter pa? grund av krav i lag eller fo?rordning. Personuppgifter inneba?r all information som kan ha?nfo?ras till en identifierbar fysisk person. Na?rmare information om va?r behandling framga?r nedan. Sa?kerhet Vi tycker att det a?r va?ldigt viktigt att dina personuppgifter a?r skyddade. Vi vidtar da?rfo?r alla la?mpliga tekniska och organisatoriska sa?kerhetsa?tga?rder som kra?vs fo?r att skydda dina personuppgifter mot otillbo?rlig a?tkomst, fo?ra?ndring eller fo?rsto?relse. Fo?r att skydda dina personuppgifter ser vi till att de fysiska servrarna a?r skyddade, att va?ra system skyddas pa? elektronisk va?g genom brandva?ggar, att va?r elektroniska utrustning a?r skyddad mot intra?ng samt att den personal hos oss som har a?tkomst till dina personuppgifter har kunskap om personuppgiftshantering och fra?gor om sekretess. Det inneba?r dock alltid en risk att la?mna ut personuppgifter pa? digitala kanaler da? det inte helt ga?r att skydda tekniksystem fra?n intra?ng. Personuppgifter som ha?mtas om dig eller som du la?mnar till oss Vi kan komma att samla in fo?ljande uppgifter om dig fo?r att vi ska kunna leverera va?ra olika tja?nster till dig:
 • Namn
 • E-postadress
 • Postadress
 • Din bils registreringsnummer
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Kredituppgifter
 • Bankuppgifter
Korrespondensen mellan dig och oss kan ocksa? komma att sparas fo?r att vi ska kunna utfo?ra va?ra tja?nster pa? ba?sta sa?tt. A?ndama?len med behandlingen Vi kan komma att behandla dina personuppgifter fo?r fo?ljande a?ndama?l:
 • Fo?r att kunna kommunicera med dig
 • Fo?r att uppra?tta och underha?lla din besta?llning av va?ra tja?nster
 • Fo?r att utfo?ra och fo?rba?ttra va?rt utfo?rande av tja?nsterna
 • Fo?r att granska och analysera anva?ndandet av va?ra tja?nster
 • Fo?r att vi ska kunna fo?ra statistik o?ver anva?ndningen av va?ra tja?nster och beso?k pa? va?ra digitala kanaler
 • Fo?r att administrera din betalning av tja?nsterna
 • Fo?r att skydda va?ra ra?ttigheter
 • Fo?r att leva upp till krav enligt lag, fo?rordning eller myndighetsfo?reskrift
 • Fo?r att kunna genomfo?ra marknadsunderso?kningar
 • Fo?r att kunna skicka information och erbjudanden till dig
Utla?mning av uppgifter Vi kan komma att la?mna ut dina personuppgifter till tja?nsteleveranto?rer, sa?som betalningsfo?rmedlare, anlitade entrepreno?rer, samarbetspartner och datalagrings- tja?nsteleveranto?rer fo?r att vi ska kunna tillhandaha?lla tja?nster till dig. Vi kan ocksa? komma att la?mna ut dina personuppgifter till myndigheter, sa?som Skattemyndigheten eller polis, domstol och andra brottsbeka?mpande myndigheter, om vi a?r skyldiga att go?ra detta enligt lag eller fo?r att skydda va?ra ra?ttigheter eller tredje parts ra?ttigheter. Vi kan a?ven komma att la?mna ut dina personuppgifter till svenska eller utla?ndska koncernbolag, distributo?rer, ombud eller samarbetspartners och andra na?rsta?ende parter, eller en efterfo?ljande a?gare, dela?gare och dessas ra?dgivare i samband med en fo?retagsfusion, konsolidering, omstrukturering eller fo?rsa?ljning av va?sentligen alla aktier och/eller tillga?ngar eller annan omorganisation. O?verfo?ringar till tredje land Dina personuppgifter kommer inte att o?verfo?ras till la?nder utanfo?r EU/EES.   A?ndringar i personuppgiftspolicyn Skulle vi beho?va a?ndra i behandlingen av dina personuppgifter sa? kommer vi att informera dig om inneha?llet i de nya villkoren. Radering av uppgifter Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under la?ngre tid a?n vad som a?r no?dva?ndigt med ha?nsyn till a?ndama?len med behandlingen och vi kommer i o?vrigt att radera personuppgifter pa? sa?tt som fo?ljer av tilla?mplig lagstiftning.
 • Fo?r anma?lda till nyhetsbrev eller annan information sparas uppgifterna sa? la?nge ingen avanma?lan mottas. Vid avanma?lan raderas personuppgifterna snarast, dock senast innan na?sta nyhetsbrev skickas ut, eller en ma?nad fra?n mottagen avanma?lan.
 • Om du avslutar din anva?ndning av va?ra tja?nster eller pa? annat sa?tt avslutar ditt kundfo?rha?llande med oss kommer dina personuppgifter att lagras till dess att de a?r inaktuella, sa?vida inte sa?rskilda lagkrav ga?ller, som exempelvis bokfo?ringslagen. Om det kan missta?nkas att det kan ha fo?rekommit bedra?geri eller annan otillbo?rlig anva?ndning av tja?nsten fo?rbeha?ller vi oss ra?tten att lagra dessa uppgifter under en la?ngre period till dess att misstankarna utretts.
Ra?tt att bega?ra information Du a?ger ra?tt att bega?ra information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom fa? eventuellt ofullsta?ndiga, felaktiga, inaktuella eller ova?sentliga uppgifter ra?ttade, borttagna eller uppdaterade. Vill du veta huruvida vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en undertecknad bega?ran till oss (se rubriken Kontaktuppgifter nedan). Du har ocksa? ra?tt att tacka nej till direktmarknadsfo?ring fra?n oss genom att avregistrera dig, maila oss på ettansgummi@gmail.com. Kontaktuppgifter Om du har na?gra fra?gor om va?r personuppgiftspolicy eller har na?gon annan fra?ga anga?ende va?r behandling av dina personuppgifter fa?r du ga?rna kontakta oss pa? [ettansgummi@gmail.com]